Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

Najpierw przechodzimy przez trudno etap poszukiwania pracy, w końcu ją dostajemy, ale rzadko pracujemy tam do końca życia. Dlatego warto mieć wiedzę na temat rozwiązywania umowy o pracę.

Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

W jaki sposób możemy rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:

 • Na zasadzie porozumienia stron zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Powinno ono obejmować zgodne oświadczenia woli obydwu stron dotyczące zakończenia stosunku pracy.
 • Za wypowiedzeniem, które może złożyć jedna ze stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Bez wypowiedzenia – wówczas jedna ze stron składa oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • Umowa na czas określony może wygasnąć po upływie czasu, na który była zawarta.
 • Umowa zawarta na wykonanie określonej pracy, może się zakończyć z dniem ukończenia tego zadania.

Umowa o pracę może też wygasnąć w wyjątkowych przypadkach określonych w kodeksie pracy, czyli

 • dniu śmierci pracownika,
 • dniu śmierci pracodawcy,
 • po upływie 3 miesięcy od tymczasowego aresztowania.

Poniżej prezentujemy Wam szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów rozwiązania umowy o pracę:

 

 • Rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron

Jeżeli pracodawca i pracownik dojdą do porozumienia to umowę można rozwiązać w dowolnym czasie lub w okresach, w których pracownik jest objęty ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Jednak pracownik musi pamiętać, że zostanie pozbawiony pewnych praw, np. do świadczenia przedemerytalnego, odprawy przysługującej na mocy ustawy o tzw. „zwolnieniach grupowych”, jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn „niedotyczących pracowników”. Natomiast zasiłek dla bezrobotnych będzie mu przysługiwał dopiero po upływie trzech miesięcy od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Jest to najczęściej stosowany i najbardziej popularny sposób umowy o pracę. Okres wypowiedzenia i inne kwestie dotyczące rozwiązania umowy zależą od jej rodzaju oraz okresu zatrudnienia. W tym przypadku jedna ze stron musi złożyć wypowiedzenie zawierające wszystkie potrzebne informacje.

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ten rodzaj rozwiązania umowy o pracę stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w kodeksie pracy. Dlatego, że jest bardzo dotkliwy sposób nie można go stosować w normalnych sytuacjach.

 • Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta

Ten przypadek dotyczy umów terminowych, np. umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub umowy na okres próbny. Wszystkie daty i terminy dotyczące ich wygaśnięcia są zawarte w dokumencie.

 • Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy. Wszystkie niezbędne informacje zostały ustalone przez prawo i są zawarte w odpowiednich dokumentach.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here